АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Спеціальність: 275 "Транспортні технології".

ЦИКЛ загальної підготовки.

Дисципліна: політологія.

Статус: вибіркова.

Навчальний рік 2017 семестр: 4

 

Предметом пропонованої навчальної дисципліни є політичне життя суспільства, закономірності його функціонування, політичні процеси та об’єктно-суб’єктні аспекти політики.

 

Метою вивчення політології є:

      - формування у студентів системи логічно завершених базових знань про політику;

       - засвоєння понятійно-категоріального апарату науки про політику;

 

       Завдання: вироблення у студентів вміння бачити в політиці не тільки конфліктний аспект, але й інтегративний засіб узгодження різних інтересів, утвердження громадянського миру, соціальної та національної злагоди;

       - вироблення вміння адекватно орієнтуватись у політичних подіях, явищах і процесах, бачити логіку і закономірності політичного життя, розпізнавати його тенденції;

       - формування вміння виробляти і відстоювати свою життєву позицію, давати раціональну і об’єктивну оцінку соціального важливій політичній інформації, діям і вчинкам політичних лідерів, партій та інших суб’єктів політики з позицій загальнонаціональних інтересів;

        - сприяння підвищенню рівня політичної свідомості і політичної культури та вмінню застосовувати набуті знання у своїй професійній та громадській діяльності.

 

       Зміст дисципліни:

- політика як соціальне явище та політичний процес;

- політична діяльність, політичний менеджмент і політичний маркетинг;

- політичні конфлікти і технологія їх урегулювання

- політична влада та її механізм

- політичні системи та політичні режими

- політичне лідерство і політичні еліти

- етносоціональна та міжнародна політика

- політична свідомість та політична культура

Викладацький склад:

Ніконенко Василь Миколайович, кандидат філософських наук, професор

Потіха Оксана Богданівна, кандидат історичних наук, ст. викладач

Габрусєва Наталія Валеріївна, асистент

Обсяг:  3 кредити, 18 тжн., 2 год. ауд., самостійна робота 3,4 год. тижд.

Підсумковий контроль: залік.