• Етапи трудової діяльності.
У 2007 році закінчила магістратуру при кафедрі “Технологія машинобудування” та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю 7.090202 “Технологія машинобудування” та паралельно здобула другу вищу освіту у ТНТУ ім. І. Пулюя за фахом менеджера-економіста.
У 2015 році отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Організація перевезень та управління на транспорті» у Національному транспортному університеті м. Київ (друга вища освіта).
Кандидат технічних наук з 2011 року.
  • Дисципліни, які викладає.
- «Технічні засоби і організація дорожнього руху»;
- «Основи теорії систем і управління»;
- «Транспортно-експедиційна робота»;
- «Екологічна характеристика транспортних систем».
  • Напрями наукової діяльності.
Наукові праці Шевчук О.С. присвячені удосконалення методів організації дорожнього руху. Основними сферами наукових інтересів є розробка методологічних принципів управління рухом на автомобільних дорогах. На основі проведених досліджень Шевчук О.С. за весь період науково-педагогічної діяльності опубліковано 31 статю у фахових наукових журналах та журналах з імпакт-фактором та фахових виданнях України, більше 10 тез наукових, науково-технічних і науково-практичних конференцій, 12 деклараційних патентів України на винаходи та корисні моделі, видано 15 методичних вказівок до виконання лабораторних та практичних робіт.
 
  • Профіль у Google Scholar 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=IX9o8q8AAAAJ&hl=ru
  • Профіль у Scopus
    https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192682291