Завідувач кафедри транспортних технологій, доктор технічних наук, професор, директор центру транспортних технологій і логістики ТНТУ
ім. І. Пулюя.

·        Етапи трудової діяльності.

В 1995 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя з відзнакою, за фахом інженер - механік, у 1996 р. вступив до аспірантури, яку закінчив у 1998р. достроково захистивши кандидатську дисертаційну роботу на тему «Розрахунок ресурсу причіпних обприскувачів по довговічності несучих елементів». Рішенням атестаційної колегії МОН України у 2002р. присвоєно вчене звання доцента. У 2015р. захистив докторську дисертаційну роботу на тему «Методи оцінки ресурсу несучих систем причіпних машин для внесення добрив з врахуванням впливу агресивних середовищ».

З 1999 р. по квітень 2015р. працював на посаді доцента кафедри технічної механіки, с/г машин і транспортних технологій, до серпня 2016р.  - на посаді професора кафедри технічної механіки, с/г машин і транспортних технологій, з вересня 2016р. завідувач кафедри транспортних технологій.

Нагороджений грамотами Тернопільської міської ради та Голови Тернопільської обласної державної адміністрації і голови Тернопільської ОДА за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток науки.

З 2001р. по теперішній час є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертаційних робіт Д 58.052.02 за спеціальністю 05.05.11- «Машини і засоби механізації с/г виробництва», також з 2015р. є членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертаційних робіт Д 58.052.01 за спеціальностями 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» і 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла».

·        Дисципліни, які викладає.

Технічна механіка, Логістика, Економіка транспорту, Комерційна робота на транспорті.

·        Напрями наукової діяльності.

Основними сферами наукових інтересів є транспортні технології, механіка. Наукові праці Поповича П.В. присвячені  розробці аналітично–експериментальних методів оцінки і підвищення ресурсу несучих систем  спеціалізованого рухомого складу  з урахуванням агресивно – експлуатаційних факторів, а також прогнозуванню економічної ефективності логістичних систем з використанням моделей нечіткої логіки.

На основі проведених досліджень опубліковано понад 148 робіт, з них 8 у виданнях, що індексуються в базі SCOPUS, 97 у фахових наукових виданнях України, 10 патентів України, 31 навчально – методичну працю. Брав участь у роботі 39 наукових конференцій, відповідальний виконавець п’яти держбюджетних тем. Під керівництвом Поповича П.В. захищено кандидатську дисертаційну роботу, керує науковими роботами аспірантів..

 

Профіль у Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BYMwo8gAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Профіль Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56312020800