АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Спеціальність: 275 "Транспортні технології".

ЦИКЛ загальної підготовки.

Дисципліна: філософія політики.

Статус: вибіркова.

Навчальний рік 2017 семестр: 4

 

Мета: Засвоєння студентами знань про місце і роль політики в системі соціогуманітарних дисциплін та її місце у формуванні світогляду особи, вирішенні соціально значимих проблем.

 

 Завдання: формування філософської культури аналізу політичних проблем та вироблення навичок використовувати їх в практичній діяльності.

 

Предмет: філософські аспекти політики як соціального феномену та основні закономірності суспільного розвитку.

 

Зміст дисципліни: Політичні аспекти філософської думки Стародавнього Світу, Середньовіччя, Відродження, Просвітництва, Нового та Новітнього часу, рушійні сили соціально-політичних процесів, діалектика об’єктивних умов та суб’єктивного фактору в політиці, роль політичних еліт та народних мас, типологія політичних режимів та їх трансформація, системні, психологічні, технократичні та інші концептуальні трактовки влади, конфліктів, взаємовідносин держави та громадянського суспільства, морального потенціалу політики.

 

Викладацький склад:

Ніконенко Василь Миколайович, кандидат філософських наук, професор

Габрусєва Наталія Валеріївна, асистент

 

Обсяг:  3 кредити, 18 тжн., 2 год. ауд., самостійна робота 3,4 год. тижд.

 

Підсумковий контроль: залік.