АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Спеціальність: 275 "Транспортні технології".

ЦИКЛ загальної підготовки.

Дисципліна: кратологія як наука  про владу.

Статус: вибіркова.

Навчальний рік 2017 семестр: 4

 

Мета: Забезпечити поглиблений аналіз феномену політичної влади та механізмів її функціонування.

 

Предмет: Феномен політичної влади та її місце і роль в політичному житті суспільства.

 

Завдання: Формування у студентів адекватного розуміння природи політичної влади і вироблення конструктивного ставлення до влади, яке виявляється не тільки у критиці її помилкових або навіть злочинних дій, але і в підтримці її правильних рішень, всього позитивного в її діяльності.

 

       Зміст дисципліни:

- суть політичної влади та її типологія

- структура політичної влади та її функції

- джерела влади та ресурси її ефективності

- авторитет і легітимність влади

- принцип поділу влади та механізм його реалізації

- концепція „дифузії влади”

- опозиція і контрвлада

- проблеми оптимізації функціонування політичної влади в сучасній Україні

 

Викладацький склад:

Ніконенко Василь Миколайович, кандидат філософських наук, професор

Габрусєва Наталія Валеріївна, асистент

 

Обсяг:  3 кредити, 18 тжн., 2 год. ауд., самостійна робота 3,4 год. тижд.

 

Підсумковий контроль: залік.