• Етапи трудової дяльності.

   У 2003 році отримав диплом з відзнакою бакалавра за спеціальністю 7.090202 “Технологія машинобудування”, в 2004 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя з відзнакою, отримавши освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст», а в 2006 р. магістратуру при кафедрі “Технологія машинобудування” також з відзнакою. Аспірантуру закінчив достроково захистивши кандидатську дисертацію на тему: “Технологічне забезпечення виготовлення внутрішніх півкруглих шліцьових канавок” по спеціальності 05.02.08 – технологія машинобудування, яка присвячена розробленню прогресивних технологічних процесів оброблення внутрішніх шліцьових напівкруглих канавок, удосконаленню їх конструкції з метою підвищення експлуатаційної надійності та довговічності технологічними методами, які мають обмежений ресурс роботи.  З 2008 по 2011 рік очолював Раду молодих учених і спеціалістів ТНТУ.  За період діяльності в ТНТУ він був секретарем конференцій різного рівня, зокрема 5-х університетських, 1-ї Всеукраїнської та 6-х Міжнародних конференцій. За організацію та проведення конкурсу студентських робіт з галузі знань «Машинознавство» – у 2008-2009 роках був нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. У 2009 році Тернопільським осередком винахідників і раціоналізаторів був визнаний кращим винахідником Тернопільської області. У 2010 році нагороджений грамотою голови Тернопільської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, значні наукові досягнення. У 2012 році нагороджений Почесною грамотою Міністра освіти і науки,  молоді та спорту України за багаторічну сумлінну працю, високий  професіоналізм та досягнуті спіхи у справі навчання і виховання студентської молоді. У 2015 році нагороджений спільною грамотою Голови Тернопільської обласної державної адміністрації та голови Тернопільської ОДА за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм та ваговий особистий внесок у розвиток науки. З 2012 року його призначено начальником науково-дослідної частини ТНТУ. Ці функції він успішно виконує по теперішній час. У 2013 році Дзюра В.О. отримав вчене звання доцента кафедри технології машинобудування та автомобілів.  Постійне прагнення до вдосконалення підтверджується навчанням у 2009 році на курсах підвищення кваліфікації в національному транспортному університеті (м. Київ) у 2010 році, навчанням в Луцькому національному технічному університеті (друга вища освіта) за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».

  • Дисципліни, які викладає.

     Транспортне планування міст, Пасажирські перевезення, Транспортні засоби, Інформаційні системи і технології.

  • Напрями наукової діяльності.

     Наукові праці Дзюри В.О. присвячені плануванню транспортних структур, пасажирським перевезенням та статистичному оцінювання параметрів якості циліндричних поверхонь деталей машин. Основними сферами його наукових інтересів є транспортні технології, розробка технологія та технологічне забезпечення процесів оброблення циліндричних поверхонь та нанесення на ці поверхні регулярних мікрорельєфів. На основі проведених досліджень Дзюрою В.О. за весь період науково-педагогічної діяльності опубліковано 173 науково-методичних праць, в тому числі 1 монографію у співавторстві, 1 підручник, 1 посібник, понад 50 статей у фахових наукових журналах та журналах з імпакт-фактором та фахових виданнях України, більше 25 тез наукових, науково-технічних і науково-практичних конференцій, 72 деклараційних патентів України на винаходи та корисні моделі, видано 23 методичних вказівок до виконання лабораторних та практичних робіт.             За останніх 5 років ним опубліковано 1 монографію у співавторстві, 1 посібник, 1 підручник, 1 наукову статтю в журналі з індексом цитування, 2 наукові статті у закордонних виданнях, 11 наукових статей у фахових виданнях України, 18 тез доповідей, отримано 23 вітчизняних патенти, видано 8 одиниць навчально-методичної літератури, взято участь у виконанні 5 держбюджетних тем.

 

Профіль у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=XdtOuhYAAAAJ&hl=uk 

Профіль у Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56401042000